HELP MEE!

HELP MEE……!

 

Voor de financiële ondersteuning van de zusters in Nederland is het werven van de nodige geldmiddelen noodzakelijk. Er is geld nodig voor de renovatie van het kloostergebouw. Ook willen we de zusters in elk geval de eerste jaren financieel ondersteunen in de kosten van levensonderhoud en andere verblijfskosten die worden gemaakt. De overheid betaalt daar niet aan mee. Ook het Bisdom heeft geen financiële mogelijkheden (meer) om ons te steunen, ofschoon de Bisschop ons initiatief wel van harte toejuicht. We zijn dus in hoofdzaak aangewezen op donaties en giften.

Daarom vragen we u: helpt u ons?

U kunt kiezen voor een jaarlijkse bijdrage of voor een eenmalige gift.

U kunt lid worden van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard. De leden van de Vriendenkring betalen jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Elk bedrag is welkom, maar wij adviseren een minimumbijdrage van € 60 en liefst natuurlijk meer. Als u ons uw e-mailadres doet toekomen, houden we u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

Ook kunt u een eenmalige gift doen. Donateurs zijn particulieren of organisaties en stichtingen die bereid zijn om de zusters te steunen.

De bestuursleden en medewerkers van onze Stichting zijn allemaal vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting geen enkele vergoeding. Uw gift komt dus volledig ten goede van het dienstwerk van de zusters.

Alle bijdragen zijn welkom op rekening NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard.

De Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard is een Katholieke instelling en valt zodoende onder de door de Belastingdienst ten behoeve van het R.-K. Kerkgenootschap afgegeven groepsbeschikking voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat giften aan de Katholieke Stichting onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Bovendien is ter zake van schenkingen geen schenkbelasting verschuldigd.

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw (belastbaar) inkomen:

  • de giften moeten met schriftelijke bewijzen worden gestaafd;
  • de giften moeten zowel hoger zijn dan € 60 als 1% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Verder is de aftrek van giften beperkt tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen (voor aftrek van de persoonsgebonden aftrek).

Een periodieke gift is fiscaal gunstiger dan een gewone gift. Bij een gewone gift heeft men te maken met een niet-aftrekbaar drempelbedrag en een maximum. Deze beperkingen gelden niet bij een periodieke gift; die is volledig aftrekbaar.
Bent u van plan om de dominicanessen gedurende een aantal jaren te steunen en bedraagt uw gift ten minste € 200 per jaar?
Neem dan contact met ons op via vriendendominicansisters@gmail.com en wij sturen u een model-schenkingsovereenkomst toe, die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid u hierover nader te informeren.

Indien u nog vragen heeft, verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Dank voor uw steun!

 website flourish